FLAG & KO verbindt zich ertoe de privacy van de Gebruikers van de Website te beschermen door de geldende wetten en reglementen na te leven en in het bijzonder de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden ("de wet betreffende gegevensverwerking en vrijheden") en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 25 mei 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de GDPR" genoemd).

Zo verbindt FLAG & KO zich ertoe persoonsgegevens te verzamelen en eerlijk en rechtmatig te verwerken.

In dit verband zorgt FLAG & KO ervoor dat de bij de Verwerking betrokken Gebruiker wordt geïnformeerd over het doel van de Verwerking, de duur van de opslag van de Verwerkte Persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de Verwerking en de ontvanger van de Verwerking.

FLAG & KO verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de door haar verzamelde gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze aan onbevoegde derden worden meegedeeld.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van de Site.

 1. DEFINITIES

FLAG & KO: benoemt de ondernemingen FLAG & KO, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, geregistreerd bij de RCS van Cannes onder het nummer 851 395 335 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 75 impasse des Faïsses, 06250 MOUGINS en ERIC FLAG SARL, een buitenlandse naamloze vennootschap, geregistreerd bij de RCS van Zwitserland onder het nummer CHE-474.259.231, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te route de Cossonay 59, 1008 Prilly, Zwitserland.

Cookies : zijn gegevens die worden opgeslagen in de terminal van de Gebruiker en die door de Site worden gebruikt om informatie naar de browser van de Gebruiker te sturen en de browser in staat te stellen informatie terug te sturen naar de oorspronkelijke site (bijvoorbeeld een sessie-identificatiecode, taalkeuze of datum).

Account: verwijst naar de account die de Gebruiker via de FLAG & KO Website heeft aangemaakt.

Persoonsgegevens: alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Site : verwijst naar de website beschikbaar op https://www.ericflag.com en zijn subdomeinen.

Gebruiker : verwijst naar elke bezoeker van de site, professioneel of privé, klant of niet van FLAG & KO.

 • VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

FLAG & KO verzamelt persoonsgegevens wanneer Gebruikers haar Site gebruiken en meer bepaald wanneer :

 • De Gebruiker maakt een Account aan of wijzigt de parameters van zijn Account;
 • De Gebruiker gebruikt de Site en met name wanneer hij/zij zoekopdrachten uitvoert of verzoeken (schriftelijk of met foto) publiceert;
 • De Gebruiker neemt rechtstreeks contact op met FLAG & KO per e-mail, telefoon, post of koerier;
 • De Gebruiker gebruikt en surft op de Site.

Tijdens het surfen op de Site kan de Gebruiker gevraagd worden persoonlijke informatie aan FLAG & KO mee te delen, met name zijn naam, voornaam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres.

FLAG & KO verzamelt en verwerkt gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De behoeften van de gebruiker kennen en begrijpen ;
 • De behoeften van de gebruiker kennen en begrijpen ;
 • Controleer de identiteit van de gebruiker ;
 • Om zijn commerciële relatie met de Gebruiker te beheren;
 • Reageren op verzoeken en verzoeken van de Gebruiker;
 • Vragen of verzoeken om informatie per post en/of elektronisch en/of telefonisch behandelen;
 • Om statistische gegevens te produceren en te analyseren om het gebruik, de veiligheid en de prestaties van de site te analyseren en te verbeteren;
 • Omgaan met systeemfouten ;
 • Om commerciële aanbiedingen, gerichte informatie of reclame aan de Gebruiker mee te delen.
 • RECHTSGRONDSLAGEN VOOR VERWERKING

FLAG & KO verwerkt de Persoonsgegevens van de Gebruiker alleen op basis van een van de volgende relevante rechtsgronden:

 • Noodzaak: wanneer de verwerking noodzakelijk is om de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen;
 • Toestemming: wanneer de Gebruiker uitdrukkelijk instemt met de verwerking van zijn/haar Gegevens.

In dit laatste geval wordt de toestemming verkregen door de positieve handeling van de Gebruiker, die erin bestaat het vakje aan te kruisen waarmee hij wordt geïnformeerd over het verzamelen en verwerken van zijn Persoonsgegevens.

 • BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

In naleving van de wettelijke verplichtingen worden de Persoonsgegevens die door de Gebruikers aan FLAG & KO worden meegedeeld, bewaard gedurende de periode die nodig is om de doelstellingen van de verwerking beschreven in artikel 2 van dit Handvest te bereiken.

De Persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om te voldoen aan de wettelijke verjarings- en bewaartermijnen. Daarna worden ze verwijderd.

 • COOKIES

FLAG & KO kan cookies gebruiken om het verkeer en het gebruik van de Site te analyseren. Het Cookiebeleid van FLAG & KO is beschikbaar op de Site in de tab" Cookiebeleid ".

 • GEBRUIKERSRECHTEN

De Gebruiker die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens heeft het recht zich op elk moment te verzetten door contact op te nemen met FLAG & KO onder de hieronder bepaalde voorwaarden. Indien dit recht wordt uitgeoefend, zal de Gebruiker geen toegang meer hebben tot de functionaliteiten van de Website waarvoor de Verwerking van zijn gegevens vereist is.

De Gebruiker heeft ook het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van zijn Persoonsgegevens, zodat hij toegang heeft tot informatie die hem betreft en kan eisen dat zijn gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd, al naar gelang het geval.

De Gebruiker geniet eveneens van een recht op overdraagbaarheid dat hem toelaat de gegevens die FLAG & KO voor zijn persoonlijk gebruik over hem verwerkt te recupereren en/of over te dragen aan een nieuwe organisatie.

Vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens moeten elektronisch worden gericht aan: boutique@ericflag.com.

De Gebruiker moet in zijn aanvraag zijn naam, voornaam, bedrijfsnaam, postadres en e-mailadres vermelden en FLAG & KO een kopie van een identiteitsbewijs bezorgen zodat FLAG & KO zijn identiteit kan verifiëren.

FLAG & KO heeft een antwoordtermijn van twee (2) maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de Gebruiker.

 • GEGEVENSBEHEERDER

De Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt door :       

VLAG & KO

75 impasse des Faïsses

06250 MOUGINS

Frankrijk

 • ONTVANGER VAN DE BEHANDELING

FLAG & KO verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker niet aan derden mee te delen.

 • BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

FLAG & KO verbindt zich ertoe de veiligheid van de Persoonsgegevens van de Gebruiker te waarborgen door de toepassing van fysieke, elektronische en administratieve technische beschermingsmaatregelen die in verhouding staan tot de gelopen risico's en in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving.

FLAG & KO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de risico's verbonden aan de werking van het internetnetwerk van de Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te zorgen voor de beveiliging van zijn internetnetwerk.

In geval van ongeoorloofde toegang tot zijn persoonlijke Account door een derde, moet de Gebruiker FLAG & KO verwittigen per e-mail op boutique@ericflag.com.

 1. MINDERJARIGE GEBRUIKER JONGER DAN 16 JAAR

De Site is niet gericht op gebruikers onder de 16 jaar en is niet verboden voor dit publiek, aangezien hij geen inhoud bevat die verboden is voor minderjarigen onder de 16 jaar.

FLAG & KO gebruikt niet opzettelijk Persoonsgegevens van Gebruikers jonger dan 16 jaar.

Indien de persoonsgegevens van een Gebruiker jonger dan 16 jaar door FLAG & KO zijn verzameld, kan de wettelijke vertegenwoordiger van deze Gebruiker FLAG & KO contacteren om deze gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te updaten of te verwijderen onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald in Artikel 6 van dit Charter.

 1. ACTUALISERING VAN HET HANDVEST VOOR PERSOONSGEGEVENS

FLAG & KO behoudt zich het recht voor het huidige Persoonsgegevenshandvest van de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.

Elke wijziging van dit Charter zal op de Site worden gepubliceerd. In geval van belangrijke wijzigingen zal FLAG & KO de Gebruikers op de hoogte brengen en hun toestemming vragen indien dit noodzakelijk is en gevolgen heeft voor het doel van de verzameling van Persoonsgegevens.

Bij het gebruik van de Site moet de Gebruiker regelmatig het meest recente Handvest van persoonsgegevens van de Site raadplegen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN VORDERINGEN

Het recht dat op dit Handvest van toepassing is, is het Franse recht.

Indien de Gebruiker niet tevreden is met het antwoord van FLAG & KO op zijn klachten of van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de wet, kan hij zich wenden tot de Commission Nationale de l'Information et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, Tel: 01 53 73 22 22, Website: www.cnil.fr