Passer au contenu

Mand

Uw mandje is leeg

Algemene verkoopvoorwaarden

Versie van 20 januari 2021

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) regelen uitsluitend de contractuele relaties tussen FLAG & KO, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Cannes onder nummer 851 395 335 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 75 impasse des Faïsses, 06250 MOUGINS, en ERIC FLAG SARL, , een vennootschap naar buitenlands recht met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Zwitserse handels- en vennootschapsregister onder nummer CHE-474.259.231, met maatschappelijke zetel te route de Cossonay 59, 1008 Prilly, Zwitserland (hierna te noemen "FLAG & KO") en haar consumenten klanten (hierna te noemen de "Koper").

Zij hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper en meer in het algemeen op elk document dat door de Koper wordt uitgegeven.

De online verkoop van de op de Site gepresenteerde Producten staat open voor Kopers die wereldwijd geleverd willen worden

Bij de bevestiging van zijn bestelling op de Site zal de Koper gevraagd worden deze AV te aanvaarden door het vakje "Ik heb de Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard " aan te kruisen. Indien de Koper niet zonder voorbehoud alle bepalingen van deze AV aanvaardt, kan geen enkele bestelling worden geplaatst.

Elke bestelling van een Koper wordt geacht geen deel uit te maken van een commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische activiteit.  

  1. DEFINITIES

Koper: verwijst naar elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische activiteit, evenals elke rechtspersoon die niet handelt voor professionele doeleinden, die een Account heeft aangemaakt en deze AV heeft aanvaard.

Account: verwijst naar de account die door de Koper is aangemaakt via de FLAG & KO Website.

Persoonsgegevens: betekent elke informatie betreffende een natuurlijke persoon die het mogelijk maakt die persoon direct of indirect te identificeren.

Product: duidt alle producten aan die door FLAG & KO te koop worden aangeboden.

Site: duidt de internetsite aan waarop de Producten van FLAG & KO worden verkocht, beschikbaar op https://www.ericflag.com

Klantenservice: verwijst naar de dienst die toegankelijk is via de tab "Contact" op de Site of via het e-mailadres sav@ericflag.com.

Gebruiker: iedere gebruiker van de Site, ongeacht of deze Koper is of niet.

2. ONDERWERP

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is de rechten en verplichtingen van de Partijen vast te leggen met betrekking tot de verkoop van de door FLAG & KO aan de Koper aangeboden Producten.

Ze worden aan de Koper meegedeeld bij de validatie van zijn bestelling en zijn vrij toegankelijk voor elke Gebruiker van de Site.

Ze zijn van toepassing zodra ze op de Site online staan en zijn tegenstelbaar aan de Koper zodra ze aanvaard zijn.

Zij hebben voorrang op alle andere documenten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

FLAG & KO behoudt zich het recht voor zijn AV van tijd tot tijd te wijzigen, waarvan de laatste versie ter beschikking van de Koper zal worden gesteld op de Site. Het is aan de Koper om ze te raadplegen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen op de Website.

FLAG & KO stelt de laatste versie van de AV ter beschikking van de Koper op de Website en verstrekt op verzoek van de Koper een kopie van deze versie.

3. KLANTENREKENING

Elke Koper die een bestelling wil plaatsen op de Site kan een Account hebben, maar dit is niet verplicht.

Om een Account op de Site te openen, moet de Koper bepaalde informatie verstrekken (titel, voornaam, familienaam, e-mailadres, enz.) en een wachtwoord kiezen.

De Koper ontvangt een bevestiging per e-mail van FLAG & KO met de login (e-mailadres van de Koper) en het vertrouwelijke wachtwoord.

Het wachtwoord van de Koper is vertrouwelijk en persoonlijk en mag nooit aan derden worden meegedeeld. Het wordt gebruikt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper.

Elke actie en/of verbinding en/of bestelling gedaan en/of geplaatst met dit paswoord wordt geacht te zijn gedaan door de Koper. In geval van verlies van zijn paswoord, moet de Koper FLAG & KO onverwijld verwittigen en de op de Site voorgestelde procedure tot wijziging van het paswoord volgen.

4. BESTELLING

4.1 Door de Koper geplaatste bestelling

Alle bestellingen moeten door de Koper op de Site worden geplaatst.

Om een bestelling op de Site te plaatsen, voegt de Koper de Producten die hij wenst te bestellen toe aan zijn winkelmandje.

Door te klikken op het icoontje "UW KAART" verschijnt op het scherm een samenvatting van de bestelling en de prijs van het (de) Product(en) die de Koper wenst te bestellen. De Koper kan vervolgens zijn bestelling wijzigen of valideren.

De weergegeven prijs is de prijs van het Product die geldt op de dag van de bestelling. De prijzen omvatten de belasting op de toegevoegde waarde die van toepassing is op de dag van de bestelling en omvatten niet de eventuele leveringskosten, die bovenop de prijs van de Producten worden gefactureerd, volgens de hierna bepaalde modaliteiten en zoals aan de Koper meegedeeld vóór de validering van de bestelling.

Om de bestelling af te ronden, selecteert de Koper het icoontje "BESTELLEN".

Als ze dat nog niet hebben gedaan, worden ze uitgenodigd zich te identificeren of een account aan te maken.

De Koper kan ook, indien hij dit wenst, een bestelling plaatsen zonder een Account aan te maken, door het leveringsformulier in te vullen met de informatie die nodig is voor de verwerking van zijn bestelling, d.w.z.: naam, voornaam, leveringsadres, stad, postcode, land.

In beide gevallen dient de Koper zijn leveringsadres en, indien verschillend, zijn factuuradres op te geven.

De Koper kan de verzendingskosten schatten door het land en de postcode aan te duiden waar hij wenst te worden geleverd en informatie verkrijgen over de levering van zijn bestelling.

Afhankelijk van het opgegeven land en de postcode worden verschillende leveringsopties aangeboden.

De Koper kiest dan de leveringswijze die hij wenst en volgens deze keuze verschijnt de definitieve prijs (inclusief leveringskosten) op het scherm.

De koper kiest dan de betalingswijze die hij wenst en een overzicht van zijn bestelling verschijnt op het scherm.

 De koper wordt dan verzocht deze AV te raadplegen en te aanvaarden door het vakje "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard " aan te kruisen.

De bestelling kan alleen worden gevalideerd als u deze AV heeft aanvaard.

De Koper moet vervolgens overgaan tot de betaling van zijn bestelling en op het validatie-icoon klikken om zijn bestelling af te ronden.

De "validatieklik" vormt een elektronische handtekening.

Deze elektronische handtekening heeft tussen de partijen dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.

Elke validatieklik vormt een onherroepelijke verbintenis van de Koper die niet ter discussie kan worden gesteld.

Zodra de bestelling is afgerond, stuurt FLAG & KO de Koper per e-mail een overzicht van zijn bestelling, naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn Account of het plaatsen van zijn bestelling.

Deze e-mail wordt beschouwd als een bevestiging van ontvangst van de bestelling door FLAG & KO en vormt het beginpunt van de op de Site aangegeven termijnen.

De Koper heeft de mogelijkheid zijn bestelling te wijzigen voordat deze wordt verzonden, binnen een termijn van maximaal vierentwintig (24) uur na het plaatsen van de bestelling, door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: sav@ericflag.com of door contact op te nemen met de Klantendienst via het tabblad "Contact" op de Site.

Voor de wijziging van de bestelling wordt dan een bevestigingsmail van FLAG & KO verstuurd.

De Koper kan een vraag stellen over zijn/haar bestelling door contact op te nemen met de Klantendienst via e-mail op sav@ericflag.com of door contact op te nemen met de Klantendienst via het tabblad "Contact" op de Site.

4.2 Weigering van bestelling

FLAG & KO behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren in geval van :

  • Overschrijding van de vermelde orderplafonds ;
  • Bestaand geschil met de koper ;
  • Volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de koper;
  • Weigering van toestemming voor betaling per bankkaart door betalingsorganisaties ;
  • Abnormale aard van de bestelling, met name in geval van bestellingen van ongebruikelijke hoeveelheden en/of bedragen voor een eindverbruiker.

5. PRODUCTEN

5.1 Productinformatie

De informatie in de verschillende elektronische media (met name de Site, de nieuwsbrief, de elektronische documentatie, de interactieve catalogus, de productbladen, de mededelingen en de reclamedocumenten) is zo nauwkeurig mogelijk, maar wordt louter ter informatie verstrekt en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De foto's ter illustratie van de Producten op de Site zijn niet contractueel. Daarom kan FLAG & KO niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of wijzigingen die voortvloeien uit de verwerking van deze foto's.

5.2 Beschikbaarheid van producten

De Producten worden op de Site aangeboden zolang de voorraad strekt.

In geval van onbeschikbaarheid van een door de Koper besteld Product, zal FLAG & KO de Koper zo snel mogelijk informeren en de termijn aangeven waarbinnen het onbeschikbare Product opnieuw beschikbaar zou moeten zijn voor verkoop.

De Koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling van het onbeschikbare Product te annuleren en de terugbetaling van het voor deze bestelling betaalde bedrag te vragen, wat uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de betaling moet gebeuren.

De annulering van de bestelling van dit Product en de eventuele terugbetaling ervan zal dan door FLAG & KO worden uitgevoerd, terwijl de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. PRIJZEN EN FACTURERING

De op de Site vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en omvatten, tenzij anders bepaald, de belasting op de toegevoegde waarde die van toepassing is op de dag van de bestelling.

Zij omvatten niet de eventuele leveringskosten, die bovenop de prijs van de Producten worden gefactureerd en aan de Koper worden meegedeeld voordat de bestelling wordt gevalideerd.

Prijzen kunnen te allen tijde door FLAG & KO worden gewijzigd.

De aan de Koper gegarandeerde prijs is de prijs die op de Site wordt getoond op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Voor bestellingen buiten de Europese Unie en met name in Zwitserland wordt de prijs uitgedrukt en berekend exclusief belasting (HT).

De aangegeven prijzen omvatten niet de bijdrage in de leveringskosten, noch andere bijkomende kosten (geschenkverpakking enz.), die bijkomend gefactureerd en aangegeven worden bij de bestelling. Zij worden eveneens vermeld in de orderbevestiging en de factuur die aan de koper worden toegezonden.

Zodra de bestelling gevalideerd is, stuurt FLAG & KO de Koper een factuur met betrekking tot zijn bestelling via elektronische weg naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn Account of bij het plaatsen van zijn bestelling.

Voor bestellingen met een waarde hoger dan of gelijk aan vijfendertig (35) euro inclusief belasting, zijn verzendingen naar Frankrijk (inclusief Corsica), België en Luxemburg gratis. Voor andere regio's in de wereld zijn de verzendkosten specifiek voor elke regio.

De Koper verbindt zich ertoe de op de Site vermelde Prijs voor het bestelde Product en de eventuele bijkomende kosten (transport) te betalen, alsook in voorkomend geval rechtstreeks aan de expediteur of vervoerder de douanerechten, BTW of andere belastingen te betalen of te laten betalen die verschuldigd zijn bij invoer van het Product in het land van de plaats van levering en met name Zwitserland en de overzeese gebieden en departementen.

Zodra de bestelling gevalideerd is, stuurt FLAG & KO de Koper een factuur met betrekking tot zijn bestelling via elektronische weg naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn Account of bij het plaatsen van zijn bestelling.

7. BETAALWIJZEN

Het plaatsen van de bestelling impliceert een contante betaling door de Koper.

De volledige prijs moet bij de bestelling worden betaald.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door FLAG & KO, moet de bestelling online betaald worden met een kredietkaart, via een beveiligd systeem dat gebruik maakt van het tussenplatform Stripe zodat de verzonden informatie softwarematig gecodeerd wordt en geen enkele derde er kennis van kan nemen tijdens de overdracht op het netwerk.

De bestelling kan ook worden betaald via Paypal of via bankoverschrijving via het IBAN dat bij de validatie van de bestelling wordt meegedeeld.

De creditcard wordt gedebiteerd na validatie van de bestelling. In geval van gedeelde levering van de bestelling wordt het bedrag van de bestelling volledig gedebiteerd bij validatie.

In afwijking hiervan kan de Koper een verzoek richten aan de Klantendienst van FLAG & KO om zijn bestelling te betalen via overschrijving of cheque. Het gebruik van deze betalingswijzen is slechts mogelijk na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van FLAG & KO.

De betaling van de bestelling kan niet worden verrekend met enig bedrag dat FLAG & KO aan de Koper verschuldigd is.

8. LEVERING

8.1 Leveringsvoorwaarden

Levering betekent de overdracht aan de Koper van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Koper zodra de goederen aan de vervoerder worden overhandigd, hoewel FLAG & KO een verzekering heeft afgesloten ter dekking van de goederen tijdens het vervoer van het magazijn van de leverancier naar het magazijn op de overeengekomen plaats van levering.

De Producten worden wereldwijd geleverd op het adres dat de Koper bij zijn bestelling heeft opgegeven.

De bestelde Producten worden geleverd op het leveringsadres dat de Koper bij zijn bestelling heeft opgegeven. De Koper dient zich ervan te vergewissen dat dit adres correct is.

Elk pakket dat naar FLAG & KO wordt teruggestuurd wegens een foutief of onvolledig leveringsadres, of wanneer de Koper zijn bestelling niet binnen de gestelde termijn op het door hem aangegeven afhaalpunt heeft afgehaald, wordt op kosten van de Koper opnieuw verzonden. De verzendingskosten worden door FLAG & KO aan de Koper meegedeeld en kunnen verschillen van de oorspronkelijke leveringskosten waarvoor de Koper een korting kon genieten.

De leveringskosten zijn ten laste van de Koper en worden hem meegedeeld bij de keuze van de leveringswijze van zijn bestelling.

De door de Koper ondertekende leveringsbon van de vervoerder geldt als bewijs van levering van het Product.

Behalve in geval van overmacht of tijdens duidelijk door FLAG & KO aangekondigde sluitingsperiodes, worden de Producten verzonden binnen 2 (twee) tot 3 (drie) werkdagen na de datum van registratie van de bestelling, vermeld op de samenvattende e-mail die naar de Koper wordt gestuurd.

Voor vooraf bestelde artikelen wordt de verzenddatum aan de klant meegedeeld op de productpagina en is de vermelding "voorbestelling" zichtbaar in de titel van de productpagina.

Indien het Product niet in voorraad is, zal FLAG & KO de Koper informeren over de termijn waarbinnen het Product moet worden verzonden.

In geval van uitzonderlijke omstandigheden die de levering binnen de aangegeven termijn verhinderen, zal FLAG & KO de Koper zo snel mogelijk informeren en een nieuwe leveringsdatum overeenkomen.

In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, of, bij gebrek daaraan, van meer dan 30 dagen na het afsluiten van de bestelling, kan de Koper het verkoopcontract met FLAG & KO ontbinden onder de voorwaarden voorzien in artikel L.138-2 van de Franse Consumentenwet indien, na een schriftelijk verzoek van de Koper per e-mail gericht aan FLAG & KO op het adres sav@ericflag.com, deze laatste het Product niet heeft geleverd binnen een redelijke bijkomende termijn.

De Koper kan zich onmiddellijk uit de overeenkomst terugtrekken indien FLAG & KO weigert de goederen te leveren of indien hij zijn leveringsplicht niet nakomt binnen een redelijke bijkomende termijn en de aangegeven datum of termijn een essentiële voorwaarde van de overeenkomst is en aan FLAG & KO werd meegedeeld bij de bestelling.

In geval van beëindiging van het contract, zal FLAG & KO de niet geleverde Producten en aanverwante kosten aan de Koper terugbetalen binnen 14 (veertien) dagen na de datum van beëindiging van het contract.

Bij ontvangst van de bestelling en ongeacht de door de Koper gekozen leveringswijze, is het aan de Koper om te (laten) controleren of het bestelde Product overeenstemt met de bestelling, met name wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, gewicht, afmetingen, inhoud, conformiteit en staat van het Product.

Indien de klant anomalieën vaststelt, dient hij bij de levering een handgeschreven, nauwkeurig en gedateerd voorbehoud te maken aan de bezorger met een beschrijving van de vastgestelde gebreken. Dit voorbehoud moet eveneens binnen de tweeënzeventig (72) uur per e-mail naar FLAG & KO worden gestuurd op het adres sav@ericflag.com met vermelding van het bestelnummer en met foto's die de vastgestelde gebreken illustreren.

Indien in deze voorwaarden geen voorbehoud wordt gemaakt, wordt de levering geacht conform te zijn.

De Koper moet de verpakking en de leveringsbon van het geleverde Product bewaren. In geval van een fout op het Product kan de Koper het betrokken Product terugsturen volgens de hieronder beschreven voorwaarden.

8.2 Levertijden

De leveringstermijnen worden aan de koper meegedeeld op het ogenblik van de bestelling.

Zij worden gerekend in werkdagen vanaf de datum van validatie van de bestelling, zodra het adres van de bestelling correct is ingevuld.

  • Frankrijk (inclusief Corsica)

Levering: 3 tot 5 werkdagen, tenzij vertraagd door de vervoerder.

  • Europa

Levering: 4 tot 6 werkdagen, met uitzondering van vertragingen door de vervoerder.

  • Internationaal

Levering: 10 tot 15 werkdagen, met uitzondering van vertragingen door de vervoerder.

Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen douanekosten aangerekend worden aan de Koper. Het bedrag van deze douanekosten wordt vastgesteld door de douaneautoriteiten en FLAG & KO is in geen geval verantwoordelijk voor de betaling van deze belasting bij de verzending van de bestelling naar de Koper, de betaling van deze belasting moet door de Koper worden voldaan opdat hij zijn bestelling kan ontvangen.

Geen enkele terugbetaling of andere vergoeding kan door de Koper aan FLAG & KO worden gevraagd wegens de niet-levering als gevolg van de niet-betaling van deze belasting door de Koper.

9. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De eigendomsoverdracht van het Product vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling van de Prijs.

In geval van wanbetaling of vertraging in de betaling van de Prijs behoudt FLAG & KO zich het recht voor de teruggave van het geleverde Product te eisen.

De Koper verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van FLAG & KO het geleverde Product waarvoor de betaling niet werd uitgevoerd, op zijn kosten terug te sturen.

10. GARANTIES

10.1 Commerciële garantie

De produkten worden door de fabrikanten in overeenstemming verklaard met de verschillende geldende Europese normen.

De garanties op de door FLAG & KO verkochte goederen bedragen twee (2) jaar vanaf de datum van ontvangst van de goederen door de Koper.

10.2 Garantie voor verborgen gebreken

Los van de commerciële garantie, garandeert FLAG & KO de Koper tegen elk verborgen gebrek, voortvloeiend uit een ontwerpfout van het Product, met uitsluiting van elke nalatigheid of fout van de Koper in toepassing van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (hieronder weergegeven).

De koper moet een vordering wegens verborgen gebreken instellen binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.

De koper kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

"De verkoper is door de garantie gebonden voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd is, of die dit gebruik zozeer verminderen dat de koper haar niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben gekocht indien hij deze gebreken kende.

Artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek:

" dekoper heeft de keuze om de zaak terug te geven en de prijs terug te krijgen, of de zaak te houden en een deel van de prijs terug te krijgen, zoals gearbitreerd door deskundigen" .

Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek:

"De vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

10.3 Wettelijke garantie van overeenstemming

FLAG & KO garandeert eveneens de conformiteit van de Producten aan de Koper, zodat deze een beroep kan doen op de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen L.217-4 en volgende van de Franse Consumentencode (hieronder weergegeven).

De Koper beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie. De Koper moet dit verzoek schriftelijk per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan FLAG & KO.

L’Acheteur pourra choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L.217-9 du Code de la consommation.

Bovendien is de Koper, overeenkomstig artikel L.217-7 van de Consumentenwet, vrijgesteld van het bewijs dat de non-conformiteit aanwezig was op het moment van de levering indien het gebrek zich voordoet binnen 24 (vierentwintig) maanden na de levering van de goederen.

Artikel L.217-4 van het consumentenwetboek bepaalt het volgende:

"De verkoper levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het tijdstip van de levering bestaat.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, wanneer deze bij het contract aan hem zijn toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van het consumentenwetboek bepaalt het volgende:

"Het eigendom is in overeenstemming met het contract.

1° of het geschikt is voor het gebruik dat normaliter van soortgelijke goederen wordt verwacht en, zo ja :

- indien het beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die aan de koper zijn voorgesteld in de vorm van een monster of een model;

- het heeft de kwaliteiten die de koper redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of op het etiket;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal door de koper gewenst doel, dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L.217-12 van het consumentenwetboek bepaalt het volgende:

"De vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de levering van de goederen.

Artikel L.217-16 van de Consumentenwet bepaalt dat :

"Wanneer de koper de verkoper in de loop van de hem bij de aankoop of reparatie van een roerend goed verleende handelsgarantie verzoekt om een door de garantie gedekte reparatie, wordt een eventuele periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de nog lopende garantie.

Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om optreden van de koper of vanaf het tijdstip waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien dit na het verzoek om optreden is.

11. GEBREK AAN PRODUCTVEILIGHEID

In geval van schade veroorzaakt door een veiligheidsgebrek van het Product, richt de Koper zich tot de fabrikant die kan worden geïdentificeerd aan de hand van de informatie op de verpakking van het Product.

12. SCHORSING - RESOLUTIE

In geval van niet-naleving door de Koper van één van zijn verplichtingen, met name in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, behoudt FLAG & KO zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de levering van het Product in het kader van de bestelling die werd of wordt uitgevoerd en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder schadevergoeding, onverminderd de uitoefening van enig regresrecht.

Bovendien, indien zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, deze laatste zonder resultaat blijft, kunnen alle met de Koper gesloten overeenkomsten van rechtswege door FLAG & KO ontbonden worden zonder betaling van schadevergoeding aan de Koper, die, in het bijzonder in kort geding, de teruggave van de goederen kan vorderen.

In alle bovenstaande gevallen en indien FLAG & KO er niet voor kiest de overeenkomsten te ontbinden, worden alle openstaande vorderingen van FLAG & KO onmiddellijk opeisbaar en is de Koper verplicht de onbetaalde goederen onmiddellijk terug te geven. Het feit dat FLAG & KO zich niet op een wanprestatie van de Koper beroept, betekent niet dat FLAG & KO afziet van haar recht om zich in de toekomst op deze wanprestatie te beroepen.

13. HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-18 van de Franse Consumentencode, kan de Koper het geleverde Product binnen veertien (14) dagen na de levering terugsturen en terugbetaling vragen aan FLAG & KO, met dien verstande dat de terugzendingskosten ten laste zijn van de Koper.

De bijkomende kosten voor de verzending van het teruggezonden Product, wanneer de Koper een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de door FLAG & KO voorgestelde of de door FLAG & KO voorgestelde goedkoopste leveringswijze, blijven ten laste van de Koper.

Terugbetalingen worden gedaan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde Product, volgens de oorspronkelijke betalingsmethode voor de bestelling, minus de oorspronkelijke verzendkosten.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Koper contact op te nemen met FLAG & KO via sav@ericflag.com.

Elk teruggestuurd product moet in zijn oorspronkelijke staat en verpakking verkeren, d.w.z. nieuw, onbedraad, onbeschadigd, met de oorspronkelijke instructies en verpakking, en in een voor wederverkoop geschikte staat.

In dit verband wordt eraan herinnerd dat de Koper, in geval van terugtrekking na gebruik van het Product, aansprakelijk kan worden gesteld voor de waardevermindering van het Product als gevolg van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen. Er zij op gewezen dat volgens de Europese Commissie deze manipulaties die zijn welke een consument in een winkel had kunnen uitvoeren voor de daar te koop aangeboden goederen.

14. UITWISSELINGEN EN TERUGBETALINGEN

De Koper kan binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling om omruiling of terugbetaling van het (de) aangekochte Product(en) verzoeken in geval van een probleem met de maat, de kleur, de pasvorm of gebreken.

In dit geval wordt de Koper verzocht om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het pakket door de Koper een e-mail te sturen naar sav@ericflag.com met vermelding van de referenties van de bestelling en de reden(en) van terugzending. Na deze termijn kan geen enkel verzoek tot omruiling of terugbetaling meer in overweging worden genomen.

De Koper kan kiezen tussen een omruiling of een volledige terugbetaling van de prijs van het (de) Product(en) waarop de terugzending betrekking heeft. De ruil of terugbetaling wordt slechts aanvaard indien FLAG & KO het (de) betrokken Product(en) heeft ontvangen binnen veertien (14) dagen na het verzoek tot terugzending van de Koper. Het (de) Product(en) mag (mogen) geen andere dan de aangegeven gebreken vertonen.

FLAG & KO kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal, verlies of beschadiging van het pakket.

15. VERANTWOORDELIJKHEID

Alle door FLAG & KO aangeboden Producten moeten worden gebruikt overeenkomstig hun gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en met inachtneming van alle voor het gebruik ervan noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

De Koper is verantwoordelijk voor de keuze van het Product dat hij beslist te bestellen. Bijgevolg kan FLAG & KO niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ongeschiktheid van het Product voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

FLAG & KO is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van een Product op een wijze die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Buiten de hierboven vermelde gevallen is FLAG & KO niet aansprakelijk indien FLAG & KO aantoont dat de niet- of slechte uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of van de bestelling te wijten is aan de Koper of aan de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde bij de overeenkomst.

16. OVERMACHT

Volgens artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek: "Er is sprake van overmacht in contractuele aangelegenheden wanneer een gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het sluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de nakoming van zijn verplichting door de schuldenaar verhindert .

Derhalve worden alle omstandigheden buiten de macht van de partijen die de nakoming van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhinderen, beschouwd als oorzaken voor de ontheffing van de verplichtingen van de partijen en leiden zij tot de opschorting ervan.

De partij die zich beroept op bovengenoemde omstandigheden stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van het ontstaan en verdwijnen daarvan.

Als gevallen van overmacht in de zin van de jurisprudentie worden beschouwd: gebeurtenissen van onweerstaanbare en onvoorziene aard, buiten de macht van de partijen, waartegen zij zich redelijkerwijs niet konden beschermen en waarvan zij de gevolgen alleen hadden kunnen beperken door uitgaven te doen die niet in verhouding staan tot de verwachte financiële voordelen.

In dit verband worden als gevallen van overmacht of toevallige omstandigheden uitdrukkelijk beschouwd: blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, brand, storm, overstroming, blikseminslag, het uitvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de Kopers.

De partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en overeen te komen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan 3 (drie) maanden duurt, kunnen deze AV door de benadeelde partij worden opgezegd.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de site en alle elementen die er deel van uitmaken, met name in de vorm van teksten, foto's, beelden, iconen, geluiden, video's, software, databanken of gegevens is eigendom van FLAG & KO en wordt beschermd door de internationale en Franse regels inzake intellectuele eigendom.

Bijgevolg is elke reproductie, voorstelling, wijziging, overdracht, publicatie, aanpassing of exploitatie van de elementen waarop FLAG & KO intellectuele eigendomsrechten heeft, op welke drager dan ook en op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLAG & KO, strikt verboden.

De niet-wezenlijke reproductie of weergave van elementen waarop FLAG & KO intellectuele eigendomsrechten heeft, is toegestaan voor strikt private en niet-commerciële doeleinden.

De toegestane reproductie van elementen waarop FLAG & KO intellectuele eigendomsrechten heeft, moet op duidelijke wijze de bron en de naam van de auteur van de gereproduceerde inhoud vermelden.

FLAG & KO behoudt zich het recht voor in Frankrijk en in het buitenland civiel- en strafrechtelijke stappen te ondernemen, met name wegens namaak, tegen elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks haar rechten heeft geschonden.

18. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens het bestelproces kan de Koper gevraagd worden persoonlijke informatie te verstrekken.

FLAG & KO zal de door de Koper verstrekte informatie respecteren onder de voorwaarden van de Privacy Policy en persoonlijke gegevens beschikbaar op het volgende adres https://www.ericflag.com/privacy-policy

19. MEDIATION

In geval van een geschil moet de Koper eerst contact opnemen met de Klantendienst van FLAG & KO via e-mail op sav@ericflag.com.

Bij gebrek aan een klacht bij de Klantendienst of bij het uitblijven van een antwoord van deze dienst binnen de twee maanden, kan de Koper het geschil met betrekking tot de bestelbon of deze AV voorleggen aan de Europese Commissie, die een platform biedt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen, waarvan de website toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.

Deze bemiddelaar zal in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid trachten de partijen bij elkaar te brengen om tot een minnelijke schikking te komen.

Voor het indienen van een verzoek om bemiddeling is een klachtenformulier beschikbaar op de site van de bemiddelaar.

Het staat de partijen bij de overeenkomst vrij een beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren en, in geval van een beroep op bemiddeling, de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

20. GEDEELTELIJKE NIET-VALIDATIE

Indien één of meer bepalingen van deze AV nietig worden verklaard, bij toepassing van een wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen zij als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat dit de nietigheid van het geheel van deze AV meebrengt waardoor FLAG & KO en de Koper jegens elkaar verbonden blijven.

Indien nodig verbinden FLAG & KO en de Koper zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over de bepalingen die nodig zijn ter vervanging van de bepalingen die, om welke reden dan ook, geannuleerd of nietig zijn.

21. NON-WAIVER

Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een schending door de andere partij van een van de in deze AV bedoelde verplichtingen, mag in de toekomst niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de betrokken verplichting.

Het feit dat een partij de toepassing van een bepaling van deze AV niet opeist of de niet-nakoming ervan tijdelijk of permanent gedoogt, mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door die partij van haar rechten uit hoofde van deze AV.

Het feit dat een partij een niet-nakoming of gebrekkige nakoming van een in deze AV bedoelde contractuele verplichting gedoogt of meer in het algemeen een handeling, verzuim of nalatigheid van de andere partij die niet in overeenstemming is met de contractuele bepalingen gedoogt, verleent geen enkel recht aan de partij die van dit gedogen profiteert.

22. TITEL

De koppen en onderverdelingen in deze AV zijn slechts gemakshalve opgenomen. Bij uitdrukkelijk akkoord tussen FLAG & KO en de Koper mogen deze titels en onderverdelingen niet worden gebruikt om enige bepaling van deze AV te interpreteren. In geval van tegenstrijdigheid tussen een titel van een artikel en een bepaling, worden de titels onbestaande verklaard.

23. TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE

Deze AV zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald en in geval van geschil, zal tussen de partijen alleen de in het Frans gestelde tekst als authentiek gelden.

Deze AV en de bestelling worden in hun geheel beheerst door het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot de sluiting, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze AV wordt in der minne geschikt.

Elk geschil dat tussen de partijen kan ontstaan naar aanleiding van het sluiten, de interpretatie of de uitvoering van deze AV zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Parijs.